Sushi Healdsburg, CA | Sake’O Japanese Restaurant | (707) 433-2669